اطلاعیه 12 - نحوه دریافت فاکتور نهایی (رسمی) نمایشگاه
اطلاعیه 11 - استرداد سپرده حسن انجام کار غرفه سازی
اطلاعیه 10 - زمان تخلیه و تخریب غرفه ها
اطلاعیه 9 - بازگشایی سالن ها – شروع ساخت و ساز، حضور مشارکت کنندگان و بازدید کنندگان
اطلاعیه 8 - دریافت کارت شناسایی غرفه داری
اطلاعیه 7- اخذ مجوز غرفه سازی و دریافت تأییده مالی
اطلاعیه 6 - کتاب رسمی نمایشگاه
اطلاعیه 5 - تمدید مهلت واریز وجه
تأکید بر برگزاری نمایشگاه آسانسور و پله برقی سال 98
اطلاعیه 4- جانمایی و واریز وجه
اطلاعیه 3 - نتیجه بررسی مدارک فیزیکی
اطلاعیه 2 - ارائه مدارک فیزیکی
اطلاعیه 1- آغاز ثبت نام اینترنتی نمایشگاه